Kwaliteit

© Versie 14.0 Januari 2024

Algemeen

De praktijk voor Oefentherapie Cesar Heinkenszand biedt u een goede kwaliteit, in mijn praktijk probeer ik een

zo hoog mogelijke kwaliteit te leveren. Om dit te bereiken voldoe ik aan de volgende eisen:

Ik ben lid van mijn beroepsvereniging de VvOCM (Vereniging voor Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck). Ik voldoe aan de door de VvOCM vastgestelde kwaliteitseisen voor registratie in het Basisregister voor Paramedici en het landelijke Kwaliteitsregister voor Paramedici ex. Art. 34 Wet BIG. Ik neem sinds 2000 deel aan intercollegiale overleggroepen in de regio Zeeland, onder andere om mijn kennis van de nieuwste ontwikkelingen uit te wisselen. Ik blijf mijn vakkennis ontwikkelen door het regelmatig volgen van bij- en nascholing. Hierdoor blijf ik up to date over evidence based handelen. Ik werk met richtlijnen die ontwikkeld zijn door de beroepsvereniging. Ik maak elk jaar een kwaliteitsjaarverslag dat onder andere verstuurd wordt naar het ministerie van volksgezondheid, welzijn en sport (VWS) en aan patientenverenigingen. Ik werk met een tevredenheidsenquete bij de patienten, en gebruik de resultaten om de kwaliteit in de praktijk jaarlijks verder te verbeteren middels jaardoelstelingen.

Score Patiënt-ervaringsonderzoek

Na afloop van de behandelingen wordt elke patiënt gevraagd om mee te werken aan het invullen van een

tevredenheids-vragenlijst. Het waarderingscijfer over het jaar 2021 was 9.4 op een schaal van 0 -10.

Richtlijnen

Er zijn de laatste jaren een aantal richtlijnen ontwikkeld op het gebied van verschillende ziektebeelden, te

weten:

Ziekte van Bechterew Scoliose Artrose heup/knie Bekkenklachten COPD Ziekte van Parkinson Osteoporose Urine incontinentie Whiplash

Kwaliteitsjaarverslag

Na afloop van elk kalenderjaar maak ik een kwaliteitsjaarverslag. Hierin worden onder andere de resultaten van

het voorafgaande jaar vermeld en worden de doelstellingen voor het komende jaar beschreven.

Effect van Oefentherapie onderzocht

NIA TNO heeft een groot onderzoek uitgevoerd naar de effecten van Oefentherapie bij mensen met chronisch

lage rugklachten. Voor het eerst is daarmee de relatie tussen houdings- en bewegingsgedrag en rugklachten

empirisch onderzocht. Chronische rugklachten vormen een groot maatschappelijk probleem. Effective

behandelmethoden zijn er nauwelijks. Volgens de bewegingsleer Cesar/Mensendieck zijn rugklachten deels te

voorkomen en te verminderen door mensen beter te laten bewegen en een zo gunstig mogelijke houding aan te

nemen. NIA TNO deed onderzoek bij 222 patienten met chronische aspecifieke chronische rugklachten. Van

hen kregen 112 mensen Oefentherapie. Een controlegroep van 110 mensen bleef onder behandeling van hun

huisarts. Metingen vonden plaats aan het begin van de therapie en drie maanden latern.

De mate van herstel blijkt bij Oefentherapiepatienten aanzienlijk groter: 80% van hen geeft aan dat hun

klachten na behandeling verminderd zijn. Bij de controlegroep was dit 47%. De ernst van de rugklachten

verschilde niet tussen beide groepen, maar bij de Oefentherapiepatienten was de hinder in dagelijks

functioneren verminderd ten opzichte van de controlegroep. Zowel op het werk als thuis, bij sportbeoefening en

andere sociale activiteiten hadden zij veel minder last van hun rugkwaal.

In beide groepen zijn houdingsverbeteringen gevonden, en met name ten aanzien van de rughouding waren er

verschillen ten gunste van de Oefentherapie. Ook bleek de houdingsverbetering gerelateerd te zijn aan de mate

van herstel: de patienten waarvan de houding verbeterd was, gaven vaker herstel aan dan de patienten

waarvan de houding niet verbeterd was.

NIA TNO concludeert dat Oefentherapie na drie maanden gunstige effecten heeft op klachten, functioneren en

houding. In opdracht van de Ziekenfondsraad worden beide groepen patienten verder gevolgd, zodat ook

inzicht verkregen wordt in de effecten van deze Oefentherapie op langere termijn.

Praktijk voor Oefentherapie Cesar Heinkenszand