© Versie 14.0 Januari 2024

Privacyreglement

Oefentherapie Heinkenszand neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u vragen heeft over het privacyreglement of u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via oefentherapie@zeelandnet.nl of 0629335398. Artikel 1 Definities In dit privacyreglement wordt aan onderstaande begrippen de navolgende betekenis gegeven: (Persoons) gegevens: de gegevens die betrekking hebben op een persoon Praktijk: Oefentherapie Heinkenszand, verwerkingsverantwoordelijke Patiënt: een patiënt van de praktijk Verwerking: een bewerking of geheel van bewerkingen met betrekking tot gegevens of geheel van gegevens al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens (artikel 4 lid 2 Algemene Verordening Gegevensbescherming). Artikel 2 Toepasselijkheid Dit privacyreglement is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens door de praktijk die betrekking hebben op patiëntenzorg. Artikel 3 Doelen De praktijk kan de gegevens verwerken voor de volgende doelen: het verlenen van oefentherapeutische zorg; het declareren van verleende oefentherapeutische zorg bij de patiënt of zorgverzekeraar; ten behoeve van kwaliteitsdoeleinden; (wetenschappelijk) onderzoek; Artikel 4 De gegevensverwerking 1. Om goede zorg te kunnen verlenen worden gegevens over de behandeling vastgelegd in een dossier. De behandelend oefentherapeut heeft wettelijk een dossierplicht. De behandelingsovereenkomst vormt de grondslag voor het mogen verwerken van de gegevens. Alleen uw behandelend oefentherapeut en anderen die rechtstreeks betrokken zijn bij uw zorgvraag hebben toegang tot de gegevens voor zover dat nodig is om goede zorg te kunnen verlenen. Daarnaast worden de gegevens gebruikt om de verleende zorg te kunnen declareren. 2. Als zorgaanbieder is de praktijk wettelijk verplicht te zorgen voor systematische bewaking van de kwaliteit van de geboden zorg. De gegevens kunnen daarvoor worden gebruikt. Wij zullen daarbij niet meer gegevens verwerken dan nodig is. Ook worden gegevens daar waar mogelijk gepseudonimiseerd of geanonimiseerd zodat deze niet (direct) herleidbaar zijn tot individuele personen. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Oefentherapie Heinkenszand blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen 3. Als wij uw gegevens gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek of ten behoeve van ons kwaliteitsbeleid, informeren we u hierover. Indien u het er niet mee eens bent dat uw gegevens hiervoor gebruikt worden, kunt u dit aangeven. Uw gegevens zullen dan niet meegenomen worden. Wij verwerken in beide gevallen niet meer gegevens dan nodig is. Ook worden uw gegevens gepseudonimiseerd en/of geanonimiseerd zodat deze niet meer herleidbaar zijn tot individuele personen. 4. Zorgverzekeraars met wie de praktijk een overeenkomst heeft controleren of gedeclareerde zorg rechtmatig is verleend. Zij kunnen in het kader van materiële controle inzage verlangen in dossiers. De praktijk is gehouden om hieraan medewerking te verlenen. 5. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, tenzij sprake is van een van de hiervoor genoemde situaties of als u mij hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven. Artikel 5 Beschrijving van de gegevens Oefentherapie Heinkenszand verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. De navolgende gegevens kunnen worden verwerkt: Naam Adres/contactgegevens Telefoonnummer E-mailadres Geboortedatum Geslacht BSN nummer Medische gegevens Naam huisarts/andere zorgverleners Gegevens van de ouder(s)/wettelijk vertegenwoordiger Artikel 6 Rechten 1. Als patiënt heeft u het recht te weten dat gegevens over u worden verwerkt. Oefentherapie Heinkenszand informeert u daarover in algemene zin door middel van dit privacyreglement. Oefentherapie Heinkenszand, informeert u ook in specifieke gevallen, bijvoorbeeld als een brief aan de huisarts wordt gestuurd over de voortgang of einde van de behandeling. 2. U heeft als patiënt het recht op inzage in uw gegevens. Ook kunt u een kopie opvragen van het dossier waarin uw gegevens staan. Deze aanvraag dient schriftelijk te gebeuren. Oefentherapie Heinkenszand neemt een verzoek tot inzage of kopie binnen vier weken in behandeling. Een kopie wordt bij voorkeur ‘in handen’ gegeven, waarbij wij u vragen u te legitimeren met een geldig identiteitsbewijs. Deze voorzorgsmaatregel is om te voorkomen dat uw gegevens bij onbevoegden terechtkomen. Ook biedt het persoonlijk overhandigen de mogelijkheid om eventuele vragen te beantwoorden. 3. U heeft als patiënt het recht om rectificatie te verzoeken als sprake is van een onjuist- en/of onvolledigheid in uw gegevens. Oefentherapie Heinkenszand zal eventuele onjuist- en/of onvolledigheden zo snel als mogelijk aanpassen. 4. Als u gegevens wilt laten vernietigen kunt u daartoe een verzoek indienen. Wij vragen u om dit verzoek schriftelijk te doen en indien het om medische gegevens gaat zo mogelijk de beweegredenen te vermelden. De behandelend oefentherapeut beoordeelt binnen drie maanden na het verzoek of tot vernietiging wordt overgegaan. Als er een zwaarwegende reden is om het verzoek niet in te willigen, bijvoorbeeld als het informatie betreft die van aanmerkelijk belang is voor een ander dan de patiënt, kan besloten worden om niet tot vernietiging over te gaan. Als uw verzoek wordt afgewezen doen wij dat gemotiveerd. 5. U kunt als patiënt een verklaring laten toevoegen aan uw dossier. Wij verzoeken u om deze verklaring aan uw behandelend oefentherapeut te overhandigen zodat dit aan uw dossier kan worden toegevoegd. 6. Bij het uitoefenen van rechten als beschreven in dit artikel geldt ten aanzien van minderjarigen en onder curatele gestelde personen het volgende: 7. Betreft het een minderjarige tot 12 jaar dan worden de rechten door de wettelijk vertegenwoordiger, doorgaans zijn dit de ouders, uitgeoefend; 8. Betreft het een minderjarige in de leeftijd van 12 tot en met 15 jaar dan worden de rechten door de minderjarige en diens wettelijke vertegenwoordiger uitgeoefend; 9. Betreft het een minderjarige vanaf 16 jaar dan kan de minderjarige zelf de rechten uitoefenen; 10. Betreft het een persoon die onder curatele is gesteld dan worden de rechten door de wettelijk vertegenwoordiger uitgeoefend. Artikel 7 Bewaartermijn 1. Het dossier met behandelinformatie wordt gedurende vijftien jaar na afloop van de behandelingsovereenkomst bewaard, tenzij goed zorgverlenerschap met zich meebrengt dat de gegevens langer worden bewaard. 2. In andere gevallen dan in dit artikel vermeld worden gegevens niet langer bewaard dan nodig is voor het doel. 3. Uitzondering op het voorgaande in dit artikel is van toepassing als op uw uitdrukkelijk schriftelijk verzoek gegevens zijn vernietigd. Artikel 8 Geheimhouding Oefentherapie Heinkenszand gaat vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. Dit betekent dat wij gegevens niet aan derden verstrekken behoudens de hierna genoemde uitzonderingen. Ook leggen wij een geheimhoudingsverplichting op aan onze waarnemers en externe partijen die de praktijk inschakelt ten behoeve van onze activiteiten, zoals bijvoorbeeld leveranciers van software. Uitzondering op de geheimhoudingsverplichting is uitsluitend mogelijk als: u hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven; het verstrekken van de gegevens noodzakelijk is voor een goede zorgverlening en de ontvanger, bijvoorbeeld de huisarts, die eveneens betrokken is bij de zorgvraag; er zwaarwegende redenen zijn om het medisch beroepsgeheim te doorbreken, bijvoorbeeld als sprake is van een noodtoestand in de zin van een conflict van plichten of bij signalen die wijzen op kindermishandeling en/of huiselijk geweld; of wij daartoe gehouden zijn op grond van een wettelijke verplichting of in een kracht van gewijsde gegane rechterlijke uitspraak. Artikel 9 Links Op de website van Oefentherapie Heinkenszand vindt u links naar externe websites. Door op een link te klikken gaat u naar een website buiten de website van Oefentherapie Heinkenszand , http://www.oefentherapieheinkenszand.nl, om. Het kan zijn dat externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijzen wij hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website. Oefentherapie Heinkenszand gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken Artikel 10 Waarneemregeling Wanneer uw behandelend oefentherapeut afwezig is, zal het behandelplan worden voortgezet door een collega oefentherapeut. Hiermee is de continuïteit van uw behandeling gewaarborgd. Indien u hier bezwaar tegen heeft, kunt u dit aangeven bij uw behandelend oefentherapeut. Artikel 11 Informatiebeveiliging Oefentherapie Heinkenszand neemt alle passende technische en organisatorische maatregelen die redelijkerwijs mogelijk zijn om de beveiliging van uw gegevens te waarborgen. Dit betreft onder meer: het gebruik van beveiligde en versleutelde verbindingen wij voldoen aan de NEN 7510, NEN 7512 en NEN 7513 Artikel 12 Wijzigingen De praktijk kan het privacyreglement eenzijdig aanpassen, bijvoorbeeld als de wetgeving wijzigt. Wij zullen in dat geval via de website http:/www.oefentherapieheinkenszand.nl met u communiceren. Artikel 13 Klachten Hoewel wij al het nodige doen om uw privacy te borgen kan het zijn dat u niet tevreden bent over de wijze waarop uw gegevens worden verwerkt. Als u een klacht heeft kunt u contact met ons opnemen, via oefentherapie@zeelandnet.nl of 0629335398. Of schriftelijk via Oefentherapie Heinkenzand, tnv A. de Feiter, Hoefbladstraat 1, 4451 TL Heinkenszand. Het staat u te allen tijde vrij om uw klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens in te dienen. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons Contactgegevens praktijk Oefentherapie Heinkenszand Contactgegevens: http://www.oefentherapieheinkenszand.nl Adres: Hoefbladstraat 1, 4451 TL Heinkenszand Telefoon:+31629335398 oefentherapie@zeelandnet.nl Deze versie is opgesteld in mei 2018 .

Klachtenregeling

Heeft u een klacht over uw oefentherapeut ? U kunt er iets mee doen! Vanaf 1 januari 2017 zijn de regels voor het indienen van een klacht over uw zorgverlener gewijzigd. Als u een klacht heeft over de geleverde zorg door uw zorgverlener kunt u terecht bij het Klachtenloket Paramedici mits uw zorgverlener daarbij is aangesloten. Uw zorgverlener heeft u geinformeerd via de site van zijn/haar praktijk en/of een folder verkrijgbaar in de praktijk wat u kunt doen als u ontevreden bent over de geleverde zorg. Als uw zorgverlener is aangesloten bij de Klachten- en geschillenregeling Paramedici geldt de volgende procedure: De eerste stap voor u is een gesprek aangaan met uw zorgverlener. Het is goed mogelijk dat die niet beseft dat u ontevreden bent en waarover. Er kan sprake zijn van een misverstand. Vaak leidt zo’n gesprek al tot een oplossing. Het kan zijn dat een gesprek geen of niet voldoende oplossing biedt. Of er is een goede reden om geen gesprek aan te willen gaan. Dan kunt u gebruikt maken van de klachtenprocedure. De Klachten -en geschillenregeling Paramedici, biedt u, mits uw zorgverlener hierbij is aangesloten, een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Klik hier om naar de website van het Klachtenloket Paramedici te gaan voor nadere informatie, het meldformulier en uitleg over de procedure. Komt u er niet uit of heeft u nadere vragen, dan is het ook mogelijk om het klachtenloket via de mail of telefonisch te benaderen. Voor vragen en informatie: email: info@klachtenloketparamedici.nl telefoon: 030 310 09 29 (bereikbaar van ma t/m vr 09:00 tot 12:30 uur)

Klachten en Privacy

Praktijk voor Oefentherapie Cesar Heinkenszand